Rodo

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone przez Rozporządzenie prawa związane z przetwarzaniem przez Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku  Pani/Pana danych osobowych (również danych wrażliwych).

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku , ul. Węglowa 6, 15-121 Białystok. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod ww. adresem, pod numerem tel. 85 869 15 21, bądź wysyłając wiadomość na piotrnalewajek@interia.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Iwonę Malczyk z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem numerem telefonu 506 358 200 lub pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.) w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) o działalności leczniczej oraz ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).
 • 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych powyżej celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a po wykonaniu usług przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentacji medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
 4. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 5. do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 6. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 8. do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku , podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Ośrodek Okulistyczny ,,Tęczówka” Iwona Witecka – Nalewajek z siedzibą w Białymstoku .
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych oraz nie będzie wobec Pani/Pana podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.